Förändringar i specialistordningen

De väsentligaste förändringarna kan sammanfattas som följer:

Karenstiden föreslås slopad helt och hållet, man kan alltså påbörja sin specialisering direkt efter legitimationen. Varför?  Det ter sig lite absurt att inte få tillgodoräkna sig kompetenshöjande och ackrediterade utbildningar förrän efter fem år, i synnerhet som kanske ens arbetsinnehåll ( och ag) kräver att man kontinuerligt vidareutbildar sig. I praktiken kan man redan idag få lov att ta med sig redan genomgångna utbildningar när man vinner tillträde till spec utb efter karenstidens slut.

En tidig start med möjligheter till spec utbildning innebär att också att nyexaminerade psykologer kan få ett gediget kort att spela ut i presumtiva anställningssammanhang när psykologbristen börjar göra sig gällande på allvar. Arbetsgivare kan i samma sammanhang få en möjlighet att för sin del påverka innehållet i en specialistutbildning så att det stämmer överens med arbetsgivarens behov. Båda parter tjänar således på detta.

Tre specialistområden skall finnas i framtiden; Arbetslivets psykologi, Klinisk psykologi samt Pedagogisk psykologi. Varför? Det hänger samman med att redan nu nya områden önskar bli tillgodosedda -  ex forensisk psykologi - och andra kan med säkerhet göra liknande anspråk snart - ex hälsopsykologin inom primärvården - . Den administrativa apparaten kring granskning och behörighetsgivande skulle dessutom växa ohanterligt som en direkt följd. Redan nu krävs en förändring av den administrativa organisationen av flera skäl. Reduktionen till tre områden innebär dessutom en anpassning till internationella förhållanden och innebär dessutom "back-to-basics" så att säga.

Inom vart och ett av de tre specialiseringsområdena kommer att finnas ett flertal olika applikationsområden. Varför? Redan idag vet vi ju till exempel att psykologer med en neuropsykologisk kompetens och specialistbehörighet inte behöver vara verksamma inom det kliniska området, vi har till exempel kolleger som arbetar inom Arbetslivets psykologi med en neuropsykologisk inriktning. Psykologer med spec behörighet inom HCP-psykologi och funktionshinder kan lika gärna återfinnas inom PED eller NPS, lite grand beroende på verksamhetens inriktning

Sammansättningen av specialistområde och applikationsområde öppnar upp för många mer verklighetsanpassade kombinationer (och en bättre VDN), ex Klinisk psykologi med inriktning på Neuropsykologi eller Psykologisk behandling eller Arbetslivets psykologi med inriktning på Neuropsykologi enligt ovan och många, många flera kombinationsmöjligheter. Man kan även tänka sig ännu mer specifika kombinationer framöver t ex Klinisk psykologi med inriktning på Barnneuropsykologi etc.

Neuropsykologi som ett eget specialistområde kommer således enligt förslaget att utgå, däremot kommer området att finnas kvar som ett applikationsområde och denna gång inom flera specialistområden. Den synbara förlusten är således enbart skenbar. Man kan naturligtvis tycka att neuropsykologin som sedan många år utgjort en egen disciplin nu får stå tillbaka. Ett mer pragmatiskt synsätt är trots allt att nps inte med någon sorts självklarhet har ett större berättigande än något av de andra applikationsområdena även om SNPF är en livaktig, stark och välkänd yrkesförening. En specialistordning måste självfallet tillgodose allas intressen på lika villkor.

Inte minst kan yrkesföreningarna komma att få en starkare roll i sammanhanget i framtiden genom att ta fram specifikationer för specialistbehörighet, kvalitetsgranska såväl utbildningar som meriter, definiera specialistens roll inom området m.m., m.m.

Själv tror jag även att konsekvensen att t ex en arbetsgivare vid rekrytering och nyanställning och i samråd med en arbetssökande och blivande specialist kan arbeta fram vad som behövs i form av specialistkunskaper för att tillgodose verksamhetens behov kan komma att vara en aspekt som kan öka attraktiviteten för arbetsgivaren, premieras därefter och därmed även avsätta sig i de ekonomiska villkoren. Detta för i sin tur med sig att attraktiviteten för en specialistutbildning ökar bland psykologer.

Förslaget till en ny specialistordning kommer alltså att läggas fram för Kongressen som en proposition från FS och innan dess är det väsentligt att psykologer, kongressombud och andra intressenter får sig till livs vad det handlar om och även ges möjlighet att ge synpunkter. Tacksam om ordförandena i de fyra kretsarna vidarebefordrar denna skrivning med bilagor sina regionala styrelser till för kännedom och diskussion. Återkom gärna med synpunkter!

Bästa hälsningar till alla

Bengt Sonesson
Specialistrådet Ordf neuropsykologiska utskottet

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen


Östra regionen

Vi hälsar er välkomna till tre seminarier i höst!

För mer information, klicka här!


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.