Information om SNPF

 

Sveriges Neuropsykologers Förening

bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen. För närvarande har föreningen över 800 medlemmar i hela landet. Föreningen har en årlig riksstämma och anordnar seminarier, studiedagar och liknande på olika håll i landet. Dessa är öppna även för icke medlemmar.

Föreningens tidning Svensk Neuropsykologi utkommer 4-6 gånger om året. I den står det mesta om föreningens verksamhet, samt en hel del aktuellt om forskning och klinisk neuropsykologi. Här på hemsidan finns mer information om föreningen och om aktuella aktiviteter runt om i landet samt länkar, adresser och arkiv över föreningens årsmöten. På de sidor som enbart är tillgängliga för medlemmar finns bl a medlemsmatrikel och information om arbetet i pågående arbetgrupper.   

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologin studerar sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. Man vet numera ganska väl hur en skada i hjärnan kan ta sig uttryck i t.ex. språksvårigheter, minnesproblem eller personlighetsförändringar. Vissa sjukdomar, t.ex. demens, leder också till förändring och försämring av hjärnans funktioner.

Vad är en neuropsykolog?

En neuropsykolog är en psykolog med specialkunskaper om hjärnan och dess funktioner. Sedan 1995 finns neuropsykologi som ett område i specialistordningen för psykologer, och för närvarande finns i Sverige cirka 130 godkända specialister i neuropsykologi. Ett stort antal neuropsykologer är också engagerade inom forskningen, och flera har avlagt doktorsexamen.

Neuropsykologens arbetsområden:


Arbetsfält
Neuropsykologer arbetar med såväl barn som vuxna, med både organiska tillstånd och funktionella störningar, och med både medfödda och förvärvade funktionsstörningar. Med sina speciella kunskaper om hjärnans funktioner, liksom om psykologiska reaktioner, är neuropsykologen en viktig samarbetspartner för läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder och speciallärare när det gäller vård och rehabilitering av hjärnskadade patienter både inom sjukvården och ute i samhället.

Utredning

Psykolog genomför WCST
Neuropsykologen undersöker patienter som får utföra olika testuppgifter, såsom minnesprov, språkliga uppgifter och prov av praktiska färdigheter. Utifrån dessa drar man slutsatser om hjärnans funktion. Man gör både kvantitativa och kvalitativa bedömningar av patientens prestation i testen. Utifrån patientens resultat i testen, och utifrån samtal med patient och anhöriga gör neuro-psykologen en sammanställning av vilka förmågor som är störda pga. exempelvis en skallskada, hjärnblödning eller demens-sjukdom. Även vid andra sjukdomstillstånd kan patienten ha symptom som liknar stöningarna vid en hjärnskada. Då är det viktigt att utreda orsaken till dessa symptom, det kan t.ex. röra sig om en psykisk sjukdom som kräver annan behandling. Det är också viktigt att ta reda på vilka funktioner som inte blivit påverkade av hjärnskadan. På grundval av denna information kan man dra slutsatser om hur skadan påverkar patienten i vardagslivet och vilka funktioner som kan förbättras med olika rehabiliteringsåtgärder. Neuropsykologen kan också ta ställning till hur mycket och på vilket sätt en skada har påverkat patientens liv och göra en bedömning av invaliditetsgrad i försäkringsärenden och ta ställning i körkortsfrågor. I samband med neuropsykologens utredning görs ofta också olika röntgenundersökningar av hjärnan, registrering av EEG och mätning av hjärnans blodflöde.

Rehabilitering
Utifrån utredningen planeras en individuellt anpassad rehabilitering, där man inriktar sig på att utnyttja de bäst bevarade funktionerna, för att kompensera för, och i viss mån träna upp, de funktioner som är skadade. På så sätt kan man hjälpa patienten till en höjd funktionsnivå efter sin hjärnskada. Dessa åtgärder innefattar både träning och utprovning av kognitiva hjälpmedel, men också förändringar i patientens miljö och i kraven från omgivningen. Ofta behövs också hjälp att bearbeta krisreaktioner både hos patienten och de anhöriga, såväl i akutskedet som i ett långsiktigt perspektiv.

Forskning
Den klassiska neuropsykologiska forskningstraditionen rör lokalisationen av olika förmågor i hjärnans olika delar. Denna forskning har främst skett genom djurexperiment och vid studier av patienter med avgränsade (fokala) hjärnskador. Utvecklingen av moderna neuroradiologiska (datortomografi och magnetkamera) och neurofysiologiska metoder (mätning av hjärnans blodflöde, metabolism och elektriska aktivitet) har starkt bidragit till utvecklingen av neuropsykologiska teorier och modeller för hjärnans funktionella organisation. Växande forskningsområden är organisk psykiatri (studier av demenssjukdomarna och av förändringar i hjärnan vid andra psykiatriska sjukdomar), samarbete med neurologi och neurokirurgi (utveckling av metoder för utredning och behandling av resttillstånd efter stroke, skallskador och tumörsjukdomar) samt även med internmedicin (neuropsykologiska störningar vid metabola sjukdomar som diabetes, leverskador m.m.). Allt större intresse visas också för neuropsykologiska effekter (och bieffekter) vid utprovning av läkemedel.

Utbildning och handledning
Sedan 1995 finns neuropsykologi som specialistområde för psykologer. Specialistkurser i neuropsykologi finns vid de större universiteten. Man kan påbörja specialistutbildning tidigast efter 3 års yrkeserfarenhet som legitimerad psykolog. En utveckling av neuropsykologisk verksamhet inriktad på diagnostik och rehabilitering av hjärnskadade patienter förutsätter kunskaper om vad neuropsykologisk verksamhet är även inom andra yrkeskategorier. I arbetsuppgifterna för neuropsykologer ingår också utbildning och handledning av andra yrkesgrupper. Utbildningsverksamhet finns även i form av studiedagar och kurser både inom universitetet och landstingen, och i privat regi.

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Tid och plats: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet startar kl. 17:00! M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund.

Klicka här för inbjudan!

+++

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!


Västra regionen

Föreläsning med Peter Jacobsson, "Personlighetsdysfunktion, den alternativa personlighetspatologiska modellen i DSM-5".

Tid och plats: 2017-02-28 kl. 14:00-16:00, Förmaket, SU.
Länk till anmälan

+++

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen

Här hittar ni åhörarkopior från Liria Ortizs föreläsning 2017-02-10 om motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Här hittar ni videoklipp från tidigare föreläsningar med Liria Ortiz (Youtube):

Liria Ortiz motiverande samtal.

Motiverande samtal och funktionsnedsättning, SWABA HÖSTTRÄFF 2013.

+++

Föreläsning med Nora Choque Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) om "Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande ast (autismspektrumtillstånd)".

Nora Choque Olsson berättar om sin avhandling om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd, som har utprovats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nora kommer att presentera avhandlingen ur ett "scientist-practitioner" perspektiv.

Tid och plats: 2017-03-17 kl. 14:30-16:00, Aulan på Danderyds sjukhus.
Ingen föranmälan behövs, fritt inträde för alla. Kom i tid!


Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå.
Klicka här för mer information om föreläsningen!

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.